KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


HAYAT HOLDİNG VE HAYAT KİMYA SAN. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Hayat Holding A.Ş. (“Hayat Holding” veya “Şirket”) ve Hayat Kimya San. A.Ş. (“Hayat Kimya” veya “Şirket”)işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.  
 

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
 
 • Kimlik Bilgileriniz: Adı soyadı, anne-baba adı, nüfus cüzdanı, TCKN, uyruk, medeni hal, doğum tarihi/ yeri, vergi kimlik numarası, ehliyet, pasaport numarası
 • İletişim Bilgileriniz: Ev adresi, e-posta, cep telefonu, ikametgâh, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP),
 • Müşteri İşlem Bilgisi: Şikâyet ve talep bilgisi, çağrı merkezi kayıtlar, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi,
 • Aile Durumuna İlişkin Veriler: Kişilerin medeni durumları, çocuk sayıları, eş ve akrabalarına ilişkin veriler (kimlik, finansal durum, eğitim gibi),
 • Hukuki İşlem Bilgisi: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler,
 • Banka Hesap Verileriniz: Banka hesap numarası, fatura/borç bilgisi, IBAN numarası, kredi kartı numarası; kredi ve risk bilgileri;
 • Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları;
 • Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz; Ses kayıtları, fotoğraf,
 • İş, Profesyonel Yaşam ve Eğitim Verileriniz; Meslek, mezun olunan okul, meslek için alınan eğitim, sertifikalar
 • Özel Nitelikli Verileriniz: sağlık verileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
 
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Hayat Holding ve Hayat Kimya ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Talep / Şikâyetlerin Takibi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Kalite kontrol ve Müşteri Şikâyetlerini Değerlendirilmesi İçin Ses Kayıtlarının Dinlenmesi
 • Ev ziyaretleri ve Ev İçi Kullanım Testleri

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; KVKK’ nın kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, bankalara ve yurt dışındaki iştiraklerimize aktarılabilmektedir.
 
4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Açık rızanızın bulunması,
 • Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:
 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle iligili haklarınız bulunmaktadır.

6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Mahir İz Cad. No:25 Altunizade, Üsküdar/İstanbul adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ” in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [hayat@hayat.com.tr] adresine iletebilirsiniz.

 

;