Kamera Aydınlatma Metni

Kamera Kayıt Sürecine Yönelik Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni


HAYAT HOLDİNG VE HAYAT KİMYA SAN. A.Ş. KAMERA KAYIT SÜRECİNE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Hayat Holding (“Hayat Holding”) ve Hayat Kimya San. A.Ş. (“Hayat Kimya”) işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.  

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Hayat Holding ve Hayat Kimya, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kamera kayıtlarına yönelik görsel verilerinizi, şirket içerisindeki güvenliğin sağlanması, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, olası bir ihtilafta delil olarak sunulması, ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin birinci maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, mahkemeler, kolluk kuvvetleri ve ilişkili hizmet sağlayıcı firma ile Hayat Holding ve Hayat Kimya topluluk şirketlerimizle paylaşılabilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Hayat Holding ve Hayat Kimya ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden; fiziki, yazılı ve sözlü olmak kaydıyla, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
► Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
► Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
► İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın  “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, dilekçe ile Mahir İz Cad. No:25 Altunizade/İstanbul adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ” in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle hayat@hayat.com.tr adresine iletebilirsiniz. 

;